Zeszyty Naukowe - numer 6

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Bogdan BRANOWSKI

Optymalizacja w projektowaniu sprężyn

W pracy przedstawiono stan wiedzy i perspektywy rozwoju w zakresie optymalizacji kon-strukcji sprężyn metalowych. Podano, na tle literatury światowej wyniki wieloletnich badań wła-snych nad wyborem koncepcji optymalnego rodzaju sprężyny metalowej i poszukiwaniem opty-malnych cech konstrukcji określonej sprężyny lub zespołu sprężyn. Rozpatrzono szczegółowo budowę matematycznych modeli optymalizacji parametrycznej sprężyn. Przedstawiono rozwój metod modelowania matematycznego konstrukcji w obszarach ograniczeń konstrukcji i kryteriów wyboru lub optymalizacji. W krytyce wczesnych rozwiązań zagadnień optymalizacyjnych jedno-kryterialnych podkreślono małą adekwatność modeli konstrukcji uproszczonych do jednej zmien-nej decyzyjnej, dwóch ograniczeń sztywności i wytrzymałości, błędy rozwiązań wynikające z przyjętej metody badania ekstremum funkcji jednej zmiennej oraz małą przydatność praktyczną wyników.

Strona 27-37

Recenzent: dr hab. inż. Maciej KUPCZYK, prof. nadzw.

Pobierz artykuł (213kB)

Informacje o autorach

prof. dr hab. inż. Bogdan BRANOWSKI,

Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu,

Zakład Metod Projektowania Maszyn,

ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. +4861 665 2256,

e-mail: Bogdan.Branowski@put.poznan.pl