Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Joanna RYSZKOWSKA

Analiza obrazów struktury różnych grup poliuretanów i ich nanokompozytów

W pracy zastosowano ilościową analizę obrazu do opisu cech poliuretanów i ich nanokompo-zytów. Wykonano ilościową analizę obrazów AFM powierzchni przekrojów poliuretanów wytworzonych z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego. Proces separacji fazowej w tych materiałach oceniono na podstawie zmian średnicy równoważnej ich domen twardych. Zmiany te oceniono także metodami pośrednimi, różnicową kalorymetrią skaningową i spektroskopią w podczerwieni. Porównano wyniki analizy przebiegu procesu separacji fazowej ocenione metodami pośrednimi i metodą bezpośrednią. Wykonano, także obserwacje SEM kruchych przefomów na-nokompozytów poliuretanowych z bemitem modyfikowanym kwasem mlekowym. Oceniono zmianę rozmiarów sferolitów utworzonych przez domeny miękkie tych materiałów i stwierdzono, że wzrost ich rozmiaru wiąże się ze wzrostem ich wytrzymałości.

Strona 231-236

Recenzent:

Informacje o autorach

Joanna RYSZKOWSKA

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej,

ul. Wołoska 141, 02-057 Warszawa,

tel. +4822 628-19-83

e-mail: jrysz@meil.pw.edu.pl