Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów >> Spis treści numeru

Barbara HAJDUK, Jan WESZKA, Jan JURUSIK, Bożena JARZĄBEK

Cienkie warstwy PPI domieszkowane chlorkiem żelaza (III)

W artykule przedstawiono wyniki badań optycznych wykonanych na cienkich warstwach poli-azometiny PPI, czystych i domieszkowanych chlorkiem żelaza (III). W widmach optycznych domieszkowanie powoduje rozmycie krawędzi absorpcji, które przypisuje się wytworzeniu stanów potaronowych w przerwie energetycznej polimeru. W widmie widoczne są jako progresje wi-broniczne o energii mniejszej niż szerokość pasma zabronionego. Zdjęcia topograficzne AFM wykazują że powierzchnie warstw domieszkowanej! niedomieszkowanej maja inną wielkość uziarnienia. a także różnią się współczynnikiem nierówności powierzchni RMS.

Strona 65-68

Recenzent:

Informacje o autorach

Barbara HAJDUK, Jan WESZKA, Jan JURUSIK, Bożena JARZĄBEK

Department of Physics,

Center of Polymer and Carbon Materials,

Polish Academy of Sciences,

34 M. Curie-Skłodowska str., 41-819 Zabrze

e-mail: b.hajduk@cchp-pan.zabrze.pl