Zeszyty Naukowe - numer 4

>> Archiwum Zeszytów

Agnieszka ABRAMOWICZ, Maria OBŁÓJ-MUZAJ

Nanokompozyty PVC/CaCO3 otrzymywane w polimeryzacji suspensyjnej chlorku winylu

Zobacz więcej informacji...

Geoffroy ANDRES, Stanisław KUCIEL, Aneta LIBER-KNEĆ

Ocena możliwości wytwarzania kompozytów na osnowie termoplastycznej skrobi modyfikowanych napełniaczami naturalnymi

Zobacz więcej informacji...

Mikołaj BARANOWSKI, Aneta WOŹNIAK-BRASZAK, Dorota CZARNECKA-KOMOROWSKA, Kazimierz JURGA, Jan JURGA

Wpływ degradacji mechanicznej na dynamikę molekularną w poli(tereftalanie etylenu)

Zobacz więcej informacji...

Elżbieta BOCIĄGA, Przemysław MAGACZEWSKI, Jacek MICHALCZYK

Właściwości reologiczne i wytrzymałościowe wielokrotnie przetwarzanej mieszaniny ABS/PC

Zobacz więcej informacji...

Aleksandra BRZOSTEK, Jacek W. KACZMAR

Wpływ modyfikacji chemicznej na aktywację powierzchni polietylenu

Zobacz więcej informacji...

Karol BULA, Teofil JESIONOWSKI

Popioły lotne jako wypełniacze materiałów polimerowych

Zobacz więcej informacji...

Danuta CIESIELSKA, Dorota CZARNECKA-KOMOROWSKA

Wpływ rodzaju żywicy i wzmocnienia szklanego na wytrzymałość kompozytów polimerowo-szklanych

Zobacz więcej informacji...

Veronika DOČKALOVÁ, Jan ŠIMEK, Vratislav DUCHÁČEK

Dwuskładnikowe i trójskładnikowe mieszaniny PP z PA 12

Zobacz więcej informacji...

Jacek GAJEWSKI, Joanna RYSZKOWSKA

Wpływ warunków wytwarzania na właściwości i strukturę kompozytów PVC z napełniaczem drewnopochodnym

Zobacz więcej informacji...

Barbara HAJDUK, Jan WESZKA, Jan JURUSIK, Bożena JARZĄBEK

Cienkie warstwy PPI domieszkowane chlorkiem żelaza (III)

Zobacz więcej informacji...

Mariola JASTRZĘBSKA, Wojciech JURCZAK

Wykorzystanie odpadów poliestrowo-szklanych do otrzymywania nowych kompozytów

Zobacz więcej informacji...

Regina JEZIÓRSKA, Agnieszka SZADKOWSKA

Wpływ PE-g-MAH na właściwości mieszanin poliamidu i odpadów włókienniczych zawierających poli(tereftalan etylenu)

Zobacz więcej informacji...

Regina JEZIÓRSKA, Maria ZIELECKA

Kompozyty poliwęglanu z nanokrzemionką

Zobacz więcej informacji...

Magdalena JURCZYK-KOWALSKA, Joanna RYSZKOWSKA

Nanokompozyty poliuretanowe z bemitem

Zobacz więcej informacji...

Barbara JURKOWSKA, Michał OCZKOWSKI

Jednoczesne oddziaływanie modyfikowanego montmorylonitu i sadzy na właściwości mieszanki z kauczuku naturalnego

Zobacz więcej informacji...

Paweł KAMROWSKI, Krzysztof NADOLNY

Modernizacja metody wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku w nanokompozytach gumowych

Zobacz więcej informacji...

Krystyna KELAR

Nieizotermiczna krystalizacja poliamidu 6 i nanokompozytu poliamid 6/ nanorurki węglowe

Zobacz więcej informacji...

Marta KIJEŃSKA, Magdalena ŻUBROWSKA, Ewa KOWALSKA

Bioodporność na działanie grzybów pleśniowych kompozytów aglomeratu polietylen/polipropylen i PVC modyfikowanych napełniaczami celulozowymi

Zobacz więcej informacji...

Jacek KIJEŃSKI, Izabella LEGOCKA, Osazuwa OSAWARU

Badania nad zastosowaniem modyfikowanych tlenków metali do otrzymywania materiałów polimerowych

Zobacz więcej informacji...

Arkadiusz KLOZIŃSKI, Tomasz STERZYŃSKI

Przebiegi profili i prędkości i przepływu w głowicach płaskich podczas wytłaczania

Zobacz więcej informacji...

Aureliusz KLUZ

Kopolimer etylenu i alkoholu winylowego EVOH - charakterystyka i zastosowania

Zobacz więcej informacji...

Monika KONIECZNA, Jan JURGA

Badanie barierowych właściwości polimerowych powłok ochronnych

Zobacz więcej informacji...

Marek KOZŁOWSKI, Anna KOZŁOWSKA, Jacek MATYS

Kompozyty polimerowe o strukturze mikrokomórkowej

Zobacz więcej informacji...

Longina KUCZYŃSKA, Ewa KOWALSKA, Małgorzata CHOROŚ, Zbigniew WIELGOSZ

Otrzymywanie i właściwości kompozytów wzmocnionych włóknami polimerowymi

Zobacz więcej informacji...

Sergej G. KYDYAN, Oleg Viktorovich FLIMONOV, Vasilij N. KOVAL, Stepan S. PESETSKII

Strukturnyje izmienienija piszczewogo PET pri piererabotkie i kompozicionnyje materiały na bazie jego otchodow

Zobacz więcej informacji...

Aneta LIBER-KNEĆ

Wpływ wielkości obciążenia na zmiany właściwości PA6 z włóknem szklanym

Zobacz więcej informacji...

Jacek NABIAŁEK, Józef KOSZUL

Modelowanie wybranych zjawisk zachodzących podczas wypełniania gniazda formy wtryskowej

Zobacz więcej informacji...

Krzysztof NADOLNY, Bolesław JURKOWSKI

Technologia wytwarzania gum napełnionych nanokrzemionką

Zobacz więcej informacji...

Sławomir PAWŁOWSKI, Lidia TOKARZ, Janusz STASIŃSKI

Zastosowanie antyutleniaczy fenolowych do stabilizacji polioksymetylenu

Zobacz więcej informacji...

Sławomir PAWŁOWSKI, Lidia TOKARZ, Janusz STASIŃSKI

Aminy w stabilizacji polioksymetylenu

Zobacz więcej informacji...

Stepan S. PESETSKII, Bolesław JURKOWSKI, Yuri M. KRIVOGUZ, Andrej A. DAVYDOV, Sergej P. BOGDANOVICH

Mietałopolimernyje nanokompozyty na osnowie alifaticzeskich poliamidow: połuczenije, issledowanije, primienienije

Zobacz więcej informacji...

Kazimierz PISZCZEK

Charakterystyka ziaren suspensyjnego PVC

Zobacz więcej informacji...

Marcin ROMANOWSKI, Stanisław KUDŁA

Zastosowanie kompozytów na bazie polietylenu jako osłon przed promieniowaniem neutronowym

Zobacz więcej informacji...

Zbigniew ROSŁANIEC

Nanorurki węglowe i nanokompozyty polimerowe z ich udziałem

Zobacz więcej informacji...

Henryk RYDAROWSKI

Antystatyczny i trudno palny polietylen - nowe możliwości

Zobacz więcej informacji...

Tomasz RYDZKOWSKI, Iwona MICHALSKA-POŻOGA, Tomasz KARASIEWICZ

Ocena jednorodności mieszanin recyklatów otrzymanych w procesie wytłaczania ślimakowo-tarczowego

Zobacz więcej informacji...

Joanna RYSZKOWSKA

Analiza obrazów struktury różnych grup poliuretanów i ich nanokompozytów

Zobacz więcej informacji...

Bronisław SAMUJŁO

Wpływ wprowadzenia recyklatu do polietylenu uniepalnionego na wybrane wielkości charakteryzujące proces wytłaczania

Zobacz więcej informacji...

Alina SIONKOWSKA, Marcin WIŚNIEWSKI

Modyfikacja właściwości PVP dodatkami polimerów naturalnych

Zobacz więcej informacji...

Tomasz STERZYŃSKI

Ocena szybkości relaksacji w badaniach naprężeń rozciągających

Zobacz więcej informacji...

Dariusz SYKUTERA, Marcin HEJNOWSKI

Warunki wtryskiwania tworzyw konstrukcyjnych o wysokim stopniu napełnienia

Zobacz więcej informacji...

Marek SZOSTAK, Mirosław TRZECIAK

Wpływ parametrów przetwórstwa na właściwości wyrobów odlewanych rotacyjnie

Zobacz więcej informacji...

Jolanta TOMASZEWSKA

Przetwórcza ocena temperatury żelowania PVC

Zobacz więcej informacji...

Tomasz TOMCZYK, Bolesław JURKOWSKI, Barbara JURKOWSKA

Wpływ sposobu wytworzenia gum napełnionych montmorylonitem na ich strukturę i właściwości

Zobacz więcej informacji...

Ewa WIŚNIEWSKA, Barbara PABIN-SZAFKO

Kopolimery styrenowo-akrylonitrylowe z udziałem azoestru oligooksyetylenowego

Zobacz więcej informacji...

Aneta WOŹNIAK-BRASZAK, Jan JURGA, Mikołaj BARANOWSKI, Marek SZOSTAK, Kazimierz JURGA

Wpływ reakcji transestryfikacji na stopień mieszalności układów polimerowych PEN/PC

Zobacz więcej informacji...

Stanisław ZAJCHOWSKI, Jacek MIROWSKI

Ocena możliwości wykorzystania laboratoryjnego granulatora

Zobacz więcej informacji...

Sabina ŻMUDKA, Janusz MIKUŁA, Stanisław KUCIEL

Wpływ obciążeń zmiennych w czasie na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie poliamidu 6 modyfikowanych wulkanicznym tufem

Zobacz więcej informacji...